Kohler Co. g?體nym partnerem Manchesteru United


MANCHESTER, Anglia--()--(NYSE: MANU) Klub Manchester United i Kohler, ?wiatowa marka lifestyle聮owa z siedzib? w Kohler, Wisconsin (USA) zawar?y wieloletni? umow? partnersk? obowi?zuj?c? na ca?ym ?wiecie. Logo marki KOHLER znajdzie si? na r?kawach najs?ynniejszych i najlepiej sprzedaj?cych si? koszulek klubowych zar贸wno dru?yny m?skiej, jak i ?e?skiej. Partnerstwo obejmuje r贸wnie? wsp贸lne uczestniczenie w zaj?ciach dnia meczowego, innowacyjne usprawnienia obiekt贸w klubowych, globalne projekty ekologiczne i spo?eczne i inne formy wsp贸?pracy z udzia?em fan贸w Manchesteru United oraz klient贸w i jednostek stowarzyszonych Kohler.

Niniejsza informacja prasowa zawiera multimedia. Zobacz pe?n? tre?? informacji: https://www.businesswire.com/news/home/20180712005392/en/

Kohler Co. jest liderem w zakresie projektowania i innowacji w produktach do kuchni i ?azienek i jednym z najwi?kszych producent贸w urz?dze? energetycznych na ?wiecie. Firma powsta?a w 1873 r. Oba podmioty istniej? ju? od ponad 140 lat i ??czy je d?uga historia zanurzona w tradycji, d??enie do doskona?o?ci i innowacyjno?ci oraz wsp贸lna wizja wywierania pozytywnego wp?ywu na ?wiat.

Manchester United i Kohler b?d? ?wi?towa? zawarcie porozumienia razem z fanami United na ca?ym ?wiecie 19 lipca, gdy w pierwszym meczu w ramach Tour 2018, rozgrywanym w Phoenix w stanie Arizona przeciwko Club America, m?ski zesp贸? za?o?y nowe koszulki domowe na sezon 2018/19, kt贸re zostan? zaprezentowane ju? w przysz?ym tygodniu.

Dyrektor zarz?dzaj?cy grupy Manchester United, Richard Arnold: 聞Przyj?cie marki Kohler do rodziny Manchesteru United jako partnera g?贸wnego i naszego pierwszego sponsora, kt贸rego logo pojawi si? na r?kawie koszulki m?skiego i ?e?skiego zespo?u, to dla nas ogromna przyjemno??. Nasza koszulka to co? wi?cej ni? tylko kawa?ek materia?u, kt贸ry nosimy na sobie - wyra?a ona pasj? naszych fan贸w i ich przywi?zanie do naszego klubu聰.

聞Kohler jest mark? znan? na ?wiecie nie tylko z nowoczesnego designu i luksusowych produkt贸w, ale r贸wnie? z autentycznego zaanga?owania w kwestie poszanowanie ?rodowiska naturalnego i zr贸wnowa?onego rozwoju. To znakomite uzupe?nienie grona naszych partner贸w handlowych聰 - dodaje.

David Kohler, prezes i dyrektor generalny Kohler Co.: 聞Nasze partnerstwo z Manchesterem United daje nam nowe mo?liwo?ci prezentowania jako?ci produkt贸w i us?ug Kohler w?r贸d fan贸w tego najbardziej znanego i cenionego klubu sportowego na ?wiecie. Z wielkim zapa?em b?dziemy budowa? nasz? ?wiatow? mark? w?r贸d ludzi nastawionych na innowacje i d???cych do tego, by ?wiat by? lepszym miejscem do ?ycia聰.

聞Kluczowym aspektem naszych relacji jest wspieranie nowego profesjonalnego zespo?u ?e?skiego. Z niecierpliwo?ci? oczekujemy na debiut kobiecej dru?yny, kt贸r? b?dziemy nieustannie wspierali. Manchester United jest synonimem nieprzerwanej doskona?o?ci w ka?dym aspekcie swoich dzia?a?, a nasze wsp贸lne warto?ci stanowi? znakomity punkt wyj?cia dla dynamicznej ekspansji naszej marki na nowe regiony, gdzie pragniemy zaznaczy? swoj? obecno?? w spos贸b pewny i wyra?ny聰 - podkre?li?.

Manchester United

Manchester United nale?y do najpopularniejszych i najbardziej utytu?owanych klub贸w sportowych ?wiata, rywalizuj?cych w jednym z najch?tniej ogl?danych sport贸w naszego globu. W swojej 140-letniej historii klub zdoby? 66 trofe贸w, co pozwoli?o na stworzenie czo?owej marki sportowej, maj?cej 659 milion贸w fan贸w na ca?ym ?wiecie. Liczna i pe?na pasji spo?eczno?? naszych fan贸w stanowi dla Manchesteru United globaln? platform? pozwalaj?c? na generowanie znacznych zysk贸w z wielu ?r贸de?, kt贸re obejmuj? sponsoring, sprzeda? produkt贸w, licencje, nowe media i urz?dzenia mobilne, transmisje oraz wydarzenia zwi?zane z dniami meczowymi.

Kohler Co.

Za?o?ona w 1873 r. i maj?ca swoj? siedzib? w Kohler, Wisconsin, sp贸?ka Kohler Co. jest jedn? z najstarszych i najwi?kszych prywatnych firm Ameryki, obejmuj?c? niemal 37 tys. jednostek stowarzyszonych. Dzi?ki ponad 50 zak?adom produkcyjnym na ca?ym ?wiecie, Kohler jest ?wiatowym liderem w dziedzinie projektowania, tworzenia innowacji i wytwarzania produkt贸w do kuchni i ?azienek, silnik贸w i urz?dze? energetycznych, wysokiej jako?ci szafek i ceramiki oraz w?a?cicielem/operatorem dw贸ch pi?ciogwiazdkowych o?rodk贸w hotelowych i golfowych w Kohler, Wisconsin oraz St. Andrews w Szkocji. Pole golfowe Whistling Straits nale??ce do firmy Kohler b?dzie gospodarzem turnieju Ryder Cup w 2020 r. Wi?cej informacji: www.KohlerUnited.com

Oficjaln?, obowi?zuj?c? wersj? niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporz?dzony w j?zyku ?r贸d?owym. Tekst t?umaczenia s?u?y wy??cznie celom orientacyjnym, zosta? sporz?dzony wy??cznie dla cel贸w u?atwienia zrozumienia zawiadomienia i nale?y interpretowa? go w odniesieniu do tekstu ?r贸d?owego, kt贸ry jest jedyn? wersj? maj?c? skutki prawne.